<rt id="GfISc"><link id="GfISc"><ul id="GfISc"></ul></link></rt>

    1. <keygen id="GfISc"><link id="GfISc"></link></keygen><ul id="GfISc"></ul>

      • <q id="GfISc"><var id="GfISc"></var><var id="GfISc"><label id="GfISc"><small id="GfISc"></small><del id="GfISc"><video id="GfISc"><bdo id="GfISc"></bdo></video></del></label><option id="GfISc"><rp id="GfISc"><dt id="GfISc"><li id="GfISc"><optgroup id="GfISc"></optgroup><audio id="GfISc"><tfoot id="GfISc"><figcaption id="GfISc"><input id="GfISc"></input></figcaption></tfoot></audio></li><em id="GfISc"></em><link id="GfISc"><embed id="GfISc"><acronym id="GfISc"><q id="GfISc"></q></acronym><figcaption id="GfISc"><nav id="GfISc"></nav></figcaption></embed></link><thead id="GfISc"></thead></option></rp></dt><bdo id="GfISc"><i id="GfISc"></i></bdo></var></q><p id="GfISc"><td id="GfISc"></td></p><col id="GfISc"></col><rt id="GfISc"><keygen id="GfISc"><noframes id="GfISc"><style id="GfISc"><area id="GfISc"></area></style>

        微信自定义开发demo

        浏览:227321 最后更新:2020-03-30 14:34 分类:示例 关键字: 微信
        由于最近工作很忙,没时间整理,据说很多人苦于微信SDK开发,特献上个人的开发成果(微信自定义开发demo),聊表寸心,望笑纳!

        项目案例:微信搜索”启德国际教育“或扫描二维码,希望大家多多关注啊
        开发周期:2013-06~2013-08
        参与人员:bqq,hongye
        主要功能:
        01)微信的自动回复(文本,图文,音频)
        02)微信自定义菜单
        03)微视频,疯狂猜单词,疯狂听单词,账号绑定CRM,启德名师,高分学员,院校库等模块上线
        04)手机通过微信绑定后,将微信账号反推至CRM
        05)教务系统调课,根据调课事件推送微信消息至相关人员

        看到那些热心的朋友:http://118.186.246.148/bqqpay/给予帮助和支持,真的很感激,也希望各位早日脱离屌丝,走向小康,谢谢!

        好了,废话少说,说说注意事项,解析代码吧(以我的案例):

        注意事项:
        一,如果你没有公众账号,且未经认证,建议别玩,因为你很难玩转,项目公众平台截图
        二,必须开启开发模式,编辑模式有意思吗?那是小编干的活,
        三,配置信息很重要,你会用到的,URL就是你部署的地址,我的马赛克打的何如?
        四,好好看看接口文档吧,如果需要开启更多功能,请呼叫马化腾,
        代码解析:include("weixin.php");
        require_once 'hyphp/config.ini.php';//调用自定义配置文件
        define("ACCOUNT", "");//微信公众平台的用户名
        define("PASSWORD", "");//微信公众平台的密码
        define("TOKEN", "");//开发模式的TOKEN码
        define('DEBUG', true);//是否开启调试模式
        $param = array('username'=>'微信公众平台的用户名', 'pwd'=>'微信公众平台的密码');
        $weixin = new Weixin(TOKEN,DEBUG);
        if($weixin->login($param)){
          你可以猥琐欲为了,哈哈哈哈
        }
        else{
          配置信息不对,别想模拟登录
        }
        如果你需要自定义菜单,就生成吧,我写在这里做了注释,因为一般只需要生成一次即可,除非你老是修改菜单,生成后,不会立即显示,因为有24小时的缓存,除非你取消关注,然后重新关注即可!
        /*生成自定义菜单开始*/
            /*$xjson = '{ 
             "button":[
                 {
                       "name":"篮球",
                       "sub_button":[
                            {
                               "type":"click",
                               "name":"nba",
                               "key":"V1001_NBA"
                            },
                            {
                               "type":"click",
                               "name":"cba",
                               "key":"V1001_CBA"
                            }
                        ]
                   },
                   {
                       "name":"体育",
                       "sub_button":[
                            {
                               "type":"click",
                               "name":"足球",
                               "key":"V1001_ZUQIU"
                            },
                            {
                               "type":"click",
                               "name":"排球",
                               "key":"V1001_PAIQIU"
                            },
                            {
                               "type":"click",
                               "name":"网球",
                               "key":"V1001_WANGQIU"
                            },
                            {
                               "type":"click",
                               "name":"乒乓球",
                               "key":"V1001_PPQ"
                            },
                            {
                               "type":"click",
                               "name":"台球",
                               "key":"V1001_TAIQIU"
                            }
                        ]
                   },
                   {
                       "name":"新闻",
                       "sub_button":[
                            {
                               "type":"click",
                               "name":"国内新闻",
                               "key":"V1001_GNNEWS"
                            },
                            {
                               "type":"click",
                               "name":"国际新闻",
                               "key":"V1001_GJNEWS"
                            },

                            {
                               "type":"click",
                               "name":"地方新闻",
                               "key":"V1001_AREANEWS"
                            },
                            {
                               "type":"click",
                               "name":"家庭新闻",
                               "key":"V1001_HOMENEWS"
                            }
                        ]
                   }
               ]
            }';
            $jsonMenu = json_encode($xjson);
            $get_url = 'https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/token?grant_type=client_credential&appid=开发者模式中的AppId串&secret=开发者模式中的AppSecret串';
            $get_return = file_get_contents($get_url);
            $get_return = (array)json_decode($get_return);
            if( !isset($get_return['access_token']) ){exit( '获取access_token失败!' );}
            $post_url = 'https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/menu/create?access_token='.$get_return['access_token'];
            $ch = curl_init($post_url);
            curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
            curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,$xjson);
            curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER,true);
            curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
            'Content-Type: application/json',
            'Content-Length: ' . strlen($xjson))
            );
            $respose_data = curl_exec($ch);
            echo $respose_data;exit;*/
        /*生成自定义菜单结束*/
        你会看懂的,点击菜单事件回复,文本消息回复,智能语音识别
        $weixin->getMsg();
        $type = $weixin->msgtype; //消息类型
        $username = $weixin->msg['FromUserName'];//哪个用户给你发的消息,这个$username是微信加密之后的,每个用户都是一一对应的
        if ($type === 'event') {//点击菜单事件
            $eventkey = $weixin->eventkey;//获取当前菜单key
            if($eventkey=='V1001_NBA') {
                $hongye_bqq = '您点击的NBA菜单,哈哈';
            }
            if($eventkey=='V1001_CBA') {
                $hongye_bqq = '您点击的CBA菜单,哈哈';
            }
            else{
                $hongye_bqq = '欢迎关注bqq!';
            }
         }
        if ($type === 'text') {//文本输入
            $kwds=$weixin->msg['Content'];
            $sql="select * from `wx_text_msg` where `question` like '%$kwds%' ";
            $res=getOne($sql);
            if($res) {
                $reply = $weixin->makeText($res['answer']);
            }
            else{
                $reply = $weixin->makeText('抱歉,根据您输入的文本,暂时未找到相关匹配信息');
            }
        }
        if ($type === 'voice') {//语音输入
            $kwds = substr($weixin->msg['Recognition'],0,-3);
            $sql="select * from `wx_voice_msg` where `question` like '%$kwds%' ";//根据语音输入关键词,查询数据表匹配答案
            $res=getOne($sql);
            if($res) {
                $reply = $weixin->makeText($res['answer']);
            }
            else{
                $reply = $weixin->makeText('抱歉,根据您输入的语音,暂时未找到相关匹配信息');
            }
        }
        $weixin->reply($reply);
        评论( 相关
        后面还有条评论,点击查看>>